Chat met ons
Chat offline
De website van Chaterz Computerservice maakt mogelijk gebruik van cookies voor het tonen van sociale media plugins.
Afspraak verplicht:

Werkplaats is tijdens de openingstijden alleen op afspraak geopend, maak uw afspraak online of telefonisch via het nummer: 0118-606960

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene voorwaarden van Chaterz Computerservice.
In deze algemene voorwaarden worden twee standaard benamingen gebruikt.

De dienstverlener welke diensten maar ook goederen geleverd worden is aangeduid als "bedrijf".
De afnemer van de diensten of goederen wordt aangeduid als "klant".

1. Algemeen

1.1 ) Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de producten en diensten van het bedrijf.
1.2 ) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden enkel van toepassing als hiervan een schriftelijke bevestiging is.
1.3 ) Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is gratis via de e-mail of post beschikbaar.
1.4 ) Het bedrijf houdt het recht de algemene voorwaarden zonder enige opgave van redenen en zonder aankondiging aan te passen.

2. Webwinkel

Alle bestellingen gedaan in de webwinkel kunnen alleen in de werkplaats afgehaald worden.

2.1 Artikelen en informatie

2.1.1 ) Het bedrijf is gerechtigd zonder enige kennisgeving producten uit het assortiment te halen.
2.1.2 ) Het bedrijf is gerechtigd zonder enige kennisgeving producten in prijs te verhogen of te verlagen in verband met variabele prijzen.
2.1.3 ) In de webwinkel worden geen acties getoond zoals in de folder, deze worden na bestelling door het bedrijf doorgevoerd.
2.1.4 ) De productinformatie in de webwinkel wordt overgenomen van de fabrikant, er bestaat een kans dat de fabrikant deze informatie aanpast, dit is dan niet direct in de webwinkel zichtbaar.
2.1.5 ) De afbeeldingen in de webwinkel kunnen soms niet overeen komen met het product, het bedrijf probeert ten allertijden de juiste informatie te tonen.

2.2 Bestelproces

2.2.1 ) Om artikelen in de winkelwagen te leggen dient de klant in te loggen.
2.2.2 ) Indien een product op voorraad is of het mogelijk is deze te bestellen zonder voorraad kan deze in de winkelwagen gelegd worden.

2.3 Bestelling plaatsen

2.3.1 ) Zodra de bestelling van de klant compleet is, dient de klant op bestelling plaatsen te klikken.
2.3.1 ) De klant kan de bestelling achteraf wijzigen totdat deze een factuur ontvangt.

2.4 Bestelling wijzigen

2.4.1 ) Een bestelling kan alleen telefonisch worden gewijzigd.
2.4.2 ) De klant dient direct na ontvangst van de bestelbevestiging de wijziging door te geven.

2.5 Facturatie

2.5.1 ) De klant krijgt 21 dagen betaaltermijn vanaf facturatie tenzij anders aangegeven.
2.5.2 ) De betaling dient voor afhaling plaats hebben gevonden.
2.5.3 ) De hoogte van de factuur kan afwijken vergeleken met de winkelwagen, zie artikel 2.1.2.

2.6 Bestelling afhalen

2.6.1 ) De klant kan na ontvangst van een ophaalbericht de bestelde producten afhalen.
2.6.2 ) De klant dient zich te legitimeren tijdens afhaling.
2.6.3 ) De klant dient de factuur van de bestelling te tonen tijdens afhaling.

2.7 Artikelen retourneren

2.7.1 ) Retourneren is mogelijk binnen 7 dagen na betaling.
2.7.2 ) Retourneren is niet mogelijk als het product voorzien is van een verzegeling, product code of als een product speciaal ingekocht is voor de klant.
2.7.3 ) Retourneren is enkel mogelijk indien het product onbeschadigd in originele verpakking wordt aangeleverd.
2.7.4 ) Retouren worden enkel aanvaard op vertoon van een factuur waarin het product vermeld staat.

3. Werkplaats

3.1 Reparatie

3.1.1 ) Het bedrijf staakt een reparatie indien er sprake is van illegale software en de klant hiervan op de hoogte brengen.
3.1.2 ) Indien de klant ervoor kiest geen reparatie uit te laten voeren worden er enkel onderzoekskosten in rekening gebracht.
3.1.3 ) Indien er op het product content aanwezig is welke wettelijk verboden is zal het bedrijf de reparatie staken en het product in beslag houden en hiervan aangifte doen.

3.2 Eigendom

3.2.1 ) Het te repareren product blijft eigendom van de klant.
3.2.2 ) Defecte onderdelen blijven eigendom van de klant tot deze er afstand van doet.

3.3 Nieuwe onderdelen

3.3.1 ) Nieuwe onderdelen worden enkel op goedkeuring van de klant geplaatst.

4. Reparatie op locatie

4.1 Reparatie

4.1.1 ) Reparatie op locatie vindt alleen plaats nadat er een afspraak gemaakt is.
4.1.2 ) Het bedrijf staakt een reparatie indien er sprake is van illegale software en de klant hiervan op de hoogte brengen.
4.1.3 ) Indien de klant ervoor kiest geen reparatie uit te laten voeren worden er enkel onderzoekskosten in rekening gebracht.
4.1.4 ) Indien er op het product content aanwezig is welke wettelijk verboden is zal het bedrijf de reparatie staken en het product in beslag houden en hiervan aangifte doen.

4.2 Eigendom

4.2.1 ) Het te repareren product blijft eigendom van de klant.
4.2.2 ) Defecte onderdelen blijven eigendom van de klant tot deze er afstand van doet.

4.3 Nieuwe onderdelen

4.3.1 ) Nieuwe onderdelen worden enkel op goedkeuring van de klant geplaatst.

5. Garantie

5.1 ) Op een softwarematige reparatie krijgt de klant 24 uur garantie, deze geldt enkel als een klant aan kan tonen dat een defect niet door gebruik ontstaan is.
5.2 ) Op een hardwarematige reparatie krijgt de klant de standaard fabrieksgarantie, deze kan door leverancier of fabrikant nietig worden verklaard indien aantoonbaar is dat het defect door aandoen van de klant ontstaan is.
5.3 ) Op samengestelde systemen welke aangeleverd zijn door het bedrijf krijgt de klant maximaal 1 jaar garantie tenzij een onderdeel welke een defect toont nog binnen de garantie valt.
5.4 ) Op complete systemen geeft het bedrijf de standaard fabrieksgarantie, garantie afhandeling zal worden uitgevoerd door de leverancier of fabrikant.
5.5 ) Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, transportschade, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht, stof of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt het bedrijf zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

6. Tarieven

6.1 ) het bedrijf behoudt zich haar recht haar tarieven zonder mededeling te wijzigen.
6.2 ) het bedrijf kan niet afwijken van haar tarieven tenzij dit schriftelijk anders afgesproken is.

7. Eigendom

7.1 ) De goederen welke bij het bedrijf zijn besteld blijven eigendom van het bedrijf tot alle goederen betaald zijn.
Indien de goederen niet afbetaald zijn, behoudt het bedrijf zich het recht de goederen terug te vorderen of de factuur te verhogen.
7.2 ) Goederen welke aangeleverd worden door de klant blijven eigendom van klant indien er geen creditering plaats vindt.

8. Software

8.1 ) Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent.
Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden.
8.2 ) Indien de verzegeling van de verpakking verbroken is vervalt het retour recht op de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM).

9. Belastingen en toeslagen

9.1 ) het bedrijf is wettelijk verplicht bepaalde toeslagen in rekening te brengen.
9.2 ) Het bedrijf is verplicht belasting toegevoegde waarden te rekenen op diensten en producten, hiervan kan niet worden afgeweken.

10. Aflevering

10.1 ) Het bedrijf houdt het recht een aflevering eerder of later te leveren dan afgesproken.
10.2 ) Het bedrijf mag een aflevering weigeren of opsplitsen zonder enige opgave van redenen.
10.3 ) Een klant kan niet op basis van een advertentie welke later in is gegaan dan levering aanspraak maken op kortingen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 ) Vervoer van verblijfplaats van de klant naar of van het bedrijf blijft op risico van de klant tenzij klant aan kan tonen dat schade of een defect veroorzaakt is door het bedrijf.
11.2 ) Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het verlies van data of de gevolgschade die daar op volgt op welke wijze dan ook.
De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke back up van deze data.
Hieronder vallen onder andere, defect geraakte opslag media en uitvoering van reparaties aan hard en/of software.

12. Betaling

12.1 ) Betalingen van facturen dienen binnen 21 dagen voldaan te zijn via overschrijving, iDEAL, contante betaling of per PIN.
12.2 ) Indien de betaling niet binnen het termijn is voldaan krijgt de klant een herinnering met 14 dagen betaaltermijn, indien deze ook niet voldaan is krijgt de klant om de 14 dagen, maximaal 3 keer een aanmaning welke steeds wordt verhoogd met 15% toeslag (maximaal 45%) over het gehele factuurbedrag.
12.3 ) Indien de betaling na de derde aanmaning nog niet voldaan is zal het bedrijf een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan worden verhaald door het incassobureau op de klant.
12.4 ) Een eerste factuur van de klant dient direct te worden voldaan, vanaf dat moment kan de klant op factuur betalen.

13. Overige bepalingen

13.1 ) In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
13.2 ) De koper van goederen van het bedrijf in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke het bedrijf in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van het bedrijf.